Název školy: 1. základní škola Masarykovo nám. 71 Říčany, příspěvková organizace

Název školního vzdělávacího programu: Škola základ života

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007 verze č.10 (od 1. 9. 2016)

Adresa školy: Masarykovo nám. 71/22, 251 01 Říčany
Ředitel školy: Mgr. Pavel Bednář

Kontakty:

 • Telefon:
  • hlavní budova: 323 602 794
  • budova „U Soudu“ 323 602 483
  • budova „U Slunečnice“ 323 602 336
 • E-mail: 1zs@1zs.ricany.cz
 • Web: zs-ricany.cz, 1zs.ricany.cz, 1zsricany.cz, zsricanyweb.mzf.cz
 • Datová schránka: gqgkkq8

Zařazení do sítě škol:
IZO: 102438552
REDIZO: 600052290

IČO: 63834448

Datum posledního rozhodnutí: 23. 8. 2017

Certifikát spolehlivosti firmy

Kapacita školy: 645 žáků
Kapacita ŠD: 187 žáků

Zřizovatel:
Město Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
Kontakt: 323 618 108
Vedoucí odboru školství: Mgr. Petr Dušek
E-mail: petr.dusek@ricany.cz

Škola poskytuje vzdělání všem žákům bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání a státní příslušnost

Úplnost a velikost školy:

Budova I. stupně
 • Naše základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
 • Na prvním i druhém stupni jsou v každém ročníku tři paralelní třídy.
 • Na druhém stupni máme třídy s rozšířenou výukou matematiky.
  V každém ročníku po jedné třídě.
 • Do školy dochází děti ze spádové oblasti.
 • Pro děti z prvního stupně je zřízena školní družina.
 • Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • Škola poskytuje na základě doporučení PPP předmět speciální pedagogickou péči a pedagogickou intervenci
 • Žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, případně sociálním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd.
 • Podle individuálních potřeb dětí má škola k dispozici speciální nebo alternativní pomůcky, které jsou žákům bezplatně k dispozici.
 • Hlavní budova školy je bezbariérová.
 • Podle doporučení odborných pracovišť jsou vypracovávány individuální plány, ve kterých jsou zdůrazněny metody a formy práce, způsob hodnocení žáka a spolupráce s rodiči. Učitelé respektují zdravotní hlediska a individualitu jednotlivých žáků.
 • Mimo působení školního psychologa, speciálního pedagoga a metodika prevence škola spolupracuje s odborníkem na vztahy (mezi dětmi, dětmi a učiteli a rodiči), který pracuje s kolektivy tříd, poskytuje individuální konzultace pro všechny tři skupiny.
 • S uvedeným odborníkem úzce spolupracují výchovní poradci a preventisté pro I. a II. stupeň. Ti dále spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami, lékaři, odbornými pracovišti, sociální péčí a rodiči.
 • V případě potřeby škola zajišťuje asistenta pedagoga.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:

 • Pro mimořádně nadané žáky jsou ve škole vytvářeny individuální vzdělávací plány, mohou v některých případech navštěvovat vyšší ročník, pracovat na samostatných projektech a dostávají úkoly odpovídající jejich nadání. 
 • Pro žáky nadprůměrně nadané v oblasti přírodních věd jsou na II. stupni zřízeny třídy s rozšířenou výukou matematiky. V každém ročníku je jedna „matematická“ třída. Žáci jsou přijímáni vždy z 5. ročníku na základě testu a hodnocení v pololetí 5. třídy.
 • Ostatním žákům školy, kteří vykazují talent a nadání v jiných oblastech, než škola nabízí, se snažíme vycházet vstříc.
 • Nadaným dětem se učitelé individuálně věnují a škola podporuje jejich účast na soutěžích a olympiádách.